Miljöpolicy

KVE:s miljöpolicy ställer krav på att verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att:

  • den inte bidrar till att jordens lager av ändliga råvaror töms eller att deras restprodukter sprids och tillåts öka i naturen.
  • den inte bidrar till att långlivade naturfrämmande ämnen sprids eller tillåts öka i naturen.
  • energi- och resursanvändningen blir så effektiv som möjligt.
  • vi inte ska ha någon fraktion osorterat avfall.
  • vi i så stor utsträckning som möjligt sätter miljökriterier på agendan vid val av leverantör.
  • vi alltid uppfyller de för vår verksamhet gällande nationella miljölagar, förordningar och föreskrifter.

Klimatkompensation

KVE har ett aktivt miljöengagemang och vill bidra till att minska utsläppen av koldioxid. Vi har därför valt att klimatkompensera för den koldioxid som hela bolagets verksamhet släpper ut genom trädplantering/utsläppsrätter. Klimatkompensering är ingen långsiktig lösning på klimatförändringarna och på sikt måste energin vi förbrukar bli helt förnyelsebar. Men fram till dess ser vi inget annat alternativ än att kompensera för de växthusgaser som kvarstår efter de åtgärder vi vidtagit för att minska våra utsläpp. Klimatkompensation har skett sedan 2007.

 

Vi använder cookies Jag godkänner